Minutes:T0hcS9O2TZHkj1K3sS6jSA

国民生活・経済に関する調査会(第一回)理事の補欠選任を行った。国民生活・経済に関する調査のため必要に応じ参考人の出席を求めることを決定した。政府参考人の出席を求めることを決定した。「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困難に寄り添う支援の構築(子どもへの支援)について参考人早稲田大学人間科学学術院教...

- 理事補欠選任の件

- 参考人の出席要求に関する件

- 政府参考人の出席要求に関する件

- 国民生活・経済に関する調査(「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困難に寄り添う支援の構築(子どもへの支援)について)