Minutes:ECvcNdRxxPm0rxoKT5ZhEQ

国民生活・経済に関する調査会(第四回)「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困難に寄り添う支援の構築について意見の交換を行った。

- 国民生活・経済に関する調査(「誰もが安心できる社会の実現」のうち、困難に寄り添う支援の構築について)