Minutes:DceVBK8I9DjPh3xViOp2Kg

文教科学委員会(第十一回)理事の補欠選任を行った。政府参考人の出席を求めることを決定した。在外教育施設における教育の振興に関する法律案(衆第五一号)(衆議院提出)について提出者衆議院文部科学委員長義家弘介君から趣旨説明を聴き、衆議院文部科学委員長代理田野瀬太道君、末松文部科学大臣、上杉外務大臣政務官...

- 理事補欠選任の件

- 政府参考人の出席要求に関する件

- 在外教育施設における教育の振興に関する法律案(衆議院提出)

タイムライン

在外教育施設における教育の振興に関する法律案

;